U2500 Kia (CAN) Lack of Acknowledgement From Engine Management

U2500 Kia (CAN) Lack of Acknowledgement From Engine Management Symptoms – Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2516 Kia CAN system communication error

U2516 Kia CAN system communication error Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2153 Kia VICS ECU Communication Error

U2153 Kia VICS ECU Communication Error Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2160 Kia SCP (J1850) Invalid Data from IC

U2160 Kia SCP (J1850) Invalid Data from IC Symptoms – Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2195 Kia SCP (J1850) Invalid Data from SCLM

U2195 Kia SCP (J1850) Invalid Data from SCLM Symptoms – Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2151 Kia Navigation ECU Communication Malfunction

U2151 Kia Navigation ECU Communication Malfunction Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2152 Kia SCP (J1850) Invalid Data from GEM

U2152 Kia SCP (J1850) Invalid Data from GEM Symptoms – Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2150 Kia SCP (J1850) Invalid Data from REM

U2150 Kia SCP (J1850) Invalid Data from REM Symptoms – Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2107 Kia Lost Communications with Body Control System

U2107 Kia Lost Communications with Body Control System Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2108 Kia CAN Bus Error ABS

U2108 Kia CAN Bus Error ABS Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2104 Kia CAN Bus Reset Counter Overrun

U2104 Kia CAN Bus Reset Counter Overrun Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2105 Kia CAN Bus Error ECM

U2105 Kia CAN Bus Error ECM Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2106 Kia Lost Comm with Trans Control System

U2106 Kia Lost Comm with Trans Control System Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2100 Kia CAN Bus OFF

U2100 Kia CAN Bus OFF Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2102 Kia More Controllers on Bus than Programmed

U2102 Kia More Controllers on Bus than Programmed Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2103 Kia Fewer Controllers On Bus Than Programmed

U2103 Kia Fewer Controllers On Bus Than Programmed Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2021 Kia Invalid /fault data received (Non SCP)

U2021 Kia Invalid /fault data received (Non SCP) Symptoms – Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2023 Kia Abnormal message from PCM

U2023 Kia Abnormal message from PCM Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2050 Kia SIR PPS/CPS Communications Link malfunction

U2050 Kia SIR PPS/CPS Communications Link malfunction Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte

U2019 Kia Audio Voice Module Not Responding

U2019 Kia Audio Voice Module Not Responding Symptoms – Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) Kia Vehicle:Kia Amanti,Kia Borrego,Kia Forte,Kia Optima,Kia Rio,Kia Rondo,Kia Sedona,Kia Sorento,Kia Spectra,Kia Sportage,Kia Sorento,Kia KM420,Kia Cadenza,Kia Picanto,Kia Borrego,Kia Forte